Disable Preloader

Odhalenie pomníka Jozefa Murgaša v Bratislave

Odhalenie pomníka Jozefa Murgaša v Bratislave, Vazovova 5, Rektorát Slovenskej technickej univerzity, 27.4.2015


Nádvorie Jozefa Murgaša – autor diela a autor fotografie Ing. arch. Klement Trizuljak, Ing. arch. Alexander Trizuljak ml. a autor busty akad. sochár Alexander Trizuljak


Nádvorie Jozefa Murgaša- symbolické rádiové vlny, autor foto Ing. arch. Klement Trizuljak.
Tabuľka sponzorov na pomníku Jozefa Murgaša vďaka ktorým sa sa dielo realizovalo

Prejav k slávnostnému odhaleniu
predseda klubu : Ing. Ján Šebo

Vážený pán ved. služ. úradu MŠVVaŠ SR , vážení pán rektor, vážení hostia !

Vďaka veľkej podpore Slovenskej technickej univerzity, osobitne pána rektora prof. Redhammera, a iniciatíve Klubu Jozefa Murgaša a mnohým sponzorom môžeme dnes odhaliť pomník Jozefa Murgaša s originálnou bustou od akademického sochára Alexandra Trizuljaka. Konečne máme dôstojné miesto pre Jozefa Murgaša na rodnej hrudi pred vstupom do nášho najvyššieho stánku vzdelania !

Kto to bol vlastne Jozef Murgaš?

Murgaš, rodák z Tajova bol všestranná osobnosť, ktorý okrem svojho technického smerovania a bádania v rádiotechnike, venoval sa kňazskej dráhe, študoval na Akadémii umení v Mníchove a maľoval sakrálne obrazy.. Murgaš bol sociálne založený a významne podporoval komunitu Slovákov v Amerike. Podstatnou mierou sa zasadil o podpísanie Pittsburskej dohody 31. 5. 1918 pri vzniku prvej ČSR spolu s ďalšími signatármi dohody za Slovenskú ligu v Amerike, spolu s M. R. Štefánikom a s T. G. Masarykom a zástupcami Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov. 150 výročie narodenia Jozefa Murgaša je vzácnou príležitosťou vzdať hold priekopníkovi bezdrôtovej telegrafie a poukázať na históriu. Doba bezdrôtových analógových prenosov významne zahájila svoj zrod na prelome 19. a 20. storočia bezdrôtovým prenosom informácií zakódovaných v ustálených telegrafných značkách a bezdrôtovým prenosom hlasu, ktorý bol vytvorený viactónovou moduláciou. Jej tvorcom bol práve Murgaš, ktorý patrí k priekopníkom bezdrôtovej telegrafie. Hoci pôsobil ako kňaz vo Wilkes Barre v Penyslvánii v USA, stal sa vynálezcom, dal základ bezdrôtovému prenosu ľudskej reči a rádiovému vysielaniu. V USA si Murgaš zaregistroval 12 patentov v oblasti rádiotelegrafie a 1 patent naviják na rybársky prút.

Jeho najznámejším patentom bol tzv. „Tón systém“, ktorý znamenal veľký zlom vo vývoji rádiokomunikačných prostriedkov. Tento Murgašov vynález bol geniálny v tom, že odstránil bodku a čiarku Morseovej abecedy a nahradil ich vyšším a nižším tónom. Takto dokázal skrátiť dĺžku prenosu, naviac však vytvoril moduláciu nosného signálu vyšším a nižším tónom. To umožnilo prenos zrozumiteľných signálov aj nad zemským povrchom, čo v tej dobe iní experimentátori ako vynálezca Marconi považovali za úplnú nemožnosť.

Dnes je tomu práve 110 rokov čo sa uskutočnili prvé skúšky Tón systému. Bolo to 27.apríla 1905 a prenos sa uskutočnil medzi mestami Wilkes Barre a Scranton na vzdialenosť 30km. Na jej predvádzaní sa zúčastnili niekoľkí zástupcovia syndikátu, prof. Goodspeed z penyslvánskej univerzity, zástupca vojenských námorných síl USA kapitán Robison, starostovia oboch miest a zástupcovia tlače. Prvá správa, ktorá prišla do Scrantonu, ktorú zachytil radiotelegrafista Shadle znela „Zdar vynálezcovi“. Odpoveď, ktorú na Murgašov podnet odtelegrafoval Shadle do Wilkess Barre znela „Gloria in excelsis Deo“. Tieto momenty znamenali prvé úspešné vyvrcholenie dlhoročnej práce Murgaša a po prvý raz v histórii sa uskutočnil prenos správ na veľkú vzdialenosť nad pevninou.

V tom čase prezident Theodor Roosevelt, počas jednej výročnej akcie v Scrantone prejavil záujem navštíviť Murgašove laboratórum. A tak 10.augusta 1905 predviedol Murgaš ukážku svojho nového systému bezdrôtovej telegrafie americkému prezidentovi. V r. 1905 navštívil Murgaša Marconi , ktorý následne zaviedol Murgašove metódy do svojho systému. Oficiálne skúšky Tón systému sa konali 23. novembra 1905, kde okrem už uvedených pozorovateľov z aprílovej skúšky, bolo pri Murgašovom laboratóriu medzi základňami vysokých veží vo Wilkess Barre , prítomných vyše 100 oficiálnych hostí.

Na jeseň v roku 1905 zachytila prijímacia stanica v Scrantone Murgašove slová :“Počujete ma ? Počujete ma ? Počuje ma niekto ?“. Túto správu zachytil Stegner, pomocník z laboratória, ktorý testoval príjem Murgašových vysielaní a oznámil mu cez telefón, že zachytil jeho hlasový signál cez búrku v dobrej a zrozumiteľnej kvalite. Bolo to prvé bezdrôtové vysielanie ľudskej reči na svete.

Ak sa pozrieme späť do histórie vývoj v tejto oblasti bol náročný a postupne k jeho zdokonaľovaniu prispievali vedci a bádatelia akými boli Faraday, Maxwell, Hertz, Tesla, Popov a Marconi – súčasník Murgaša a tiež Fessenden. Všetci mali svoj dôležitý podiel na vývoji bezdrôtovej komunikácie. Ich bádateľská, ale najmä experimentátorská činnosť viedla k základom, ktoré dnes poznáme ako elektronické komunikácie. My si vážime Jozefa Murgaša, lebo dal základ tomu, čo mohli vnímať aj obyčajní ludia ako úžasný pokrok !!!!!!!

A my tu dnes, na tomto mieste, vďaka sponzorom a spoločnostiam:

ANECT, Dimension Data Slovakia , Forum pre komunikačné technológie, GTS Slovakia, Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská technická univerzita, SWAN, Ústav telekomunikácií FEI STU a Výskumný ústav spojov

môžeme zanechať dnešnej mladej generácii trvalý odkaz diela Jozefa Murgaša, ktorý sa nikdy nehnal za slávou, peniazmi či mocou, ale svojimi všestranným schopnosťami ako kňaz, maliar, signatár a vynálezca prispel k veľkému pokroku celého ľudstva.

Preto ešte raz vďaka vám všetkým, ktorí ste sa o realizáciu toho pomníku pričinili, tvorcovi pomníka Ing. Arch. Klemetovi Trizuljakovi a Ing. arch. Alexandrovi Trizuljakovi ml. i vám všetkým, ktorí ste dnes sem prišli vzdať hold osobnosti celosvetového významu Slovákovi Jozefovi Murgašovi.

PRIHLÁŠKA

Stante sa členmi klubu a vyplňte prihlášku
alebo

STIAHNITE TU!

a pošlite ju poštou

na adresu uvedenú v kontaktoch