Jozef Murgaš - význam diela

JOZEF MURGAŠ (1864 -1929)

Murgaš, ako prvý vo svete, dosiahol rozhodujúci podiel na zrozumiteľnom bezdrôtovom prenose informácií, ktorý sa stal základným pilierom bezdrôtovej komunikácie.

Thomas Alva Edison ( 1847 -1931) prejavil záujem o Murgašove vynálezy a upozornil Marconiho o prekvapivom bezdrôtovom prenose hovoreného slova, ktorý sa Murgašovi podaril v roku 1905 v USA.

Americký prezident Theodor Roosvelt navštívil v roku 1905 laboratórium Jozefa Murgaša vo Wilkes Barre v Pensylvanii a prisľúbil mu vládnu podporu na jeho vynálezoch. Návšteva amerického prezidenta v laboratóriu Jozefa Murgaša v roku 1905 bola pre neho veľkým povzbudením do ďalšej práce.

Návšteva predstaviteľa Marconiho spoločnosti v roku 1914, keď Murgaš mal už patentované v USA väčšinu svojich vynálezov v oblasti bezdrôtovej telegrafie bola spojená s určitou záhadnosťou. Murgaš nijako netajil úspešné výsledky svojich experimentov o čom svedčí aj Murgašova vlastnoručne dopísaná poznámka na liste Marconiho spoločnosti zo dňa 12.1.1914 kde uviedol ” Bol tu a vypytoval sa na všetko o patentoch. Bol aj v laboratóriu, ukázal som mu všetko…” .Po Murgašovej smrti 11.5.1929 bolo laboratórium vykradnuté a mnoho vecí z neho chýbalo. Niektorí polyhistorici tvrdia, že práve táto návšteva bola podnetom na získanie detailov Murgašových vynálezov pre Marconiho spoločnosť.

Kto to bol vlastne Jozef Murgaš ?

Jozef Murgaš rodák z Tajova pri Banskej Bystrici bol umelec-maliar, reverend, rímsko-katolícky kňaz, politik spolusignatár Pittsburgskej dohody, podporovateľ slovenskej komunity v Pensylványi, vynálezca bezdrôtovej telegrafie, významný predchodca bezdrôtovej a mobilnej komunikácie celosvetového významu.

Jozef Murgaš, ako prvý človek na svete, uskutočnil bezdrôtový prenos ľudského hlasu už v roku 1905, ktorý sa stal základom bezdrôtového prenosu modulovaného signálu prostredníctvom elektromagnetických vĺn. Tento princíp prenosu sa dodnes využíva pre analógové rozhlasové a televízne vysielanie, pre bezdrôtovú pevnú a mobilnú komunikáciu. Jeho 13 patentov nasvedčuje o jeho dômyselnej a cieľavedomej práci.

Najznámejší patent Jozefa Murgaša je patent z 10.mája 1094 na „Tón systém“. Je to spôsob prenosu správ „Tón systémom“, kde bodku a čiarku Morseovej abecedy s rozdielnou dľžkou nahradil Jozef Murgaš dvoma rôznymi tónmi. Tým dokázal podstatne skrátiť dľžku jednotlivých znakov. Druhý patent bol významný v tom, že umožňoval bezdrôtový prenos takto vzniknutých správ nad zemským povrchom. Bolo to zariadenie na prenos správ prostredníctvom tón systému. Rozdielnu výšku tónov generoval Jozef Murgaš pomocou dvoch elektrolytických prerušovačov a kľúčovanie robil pomocou páky, ktorú vychyľoval zo strednej polohy na jednu, alebo druhú stranu. Pre úspešný bezdrôtový prenos musel Murgaš vytvoriť výkonný elektrický oscilátor, zariadenie na výrobu elektromagnetických vĺn s vysokou frekvenciou. Tým zabezpečil analógový bezdrôtový prenos a modulovanie vytvoreného signálu s tónovou moduláciu, ktorý prostredníctvom elektromagnetických vĺn cez vysielacie a prijímacie antény preniesol na vzdialenosť 30 km vzduchom nad zemou.

Aby nebolo pochýb, či ignorácie, ktoré sa Murgašovomu dielu výdatne dostávalo najmä počas bývalého režimu, existujú fakty „de jure“, ktoré svedčia o Murgašovom prvenstvo bezdrôtového prenosu informácií prostredníctvom elektromagnetických vĺn. Toto prvenstvo určil Okresný súd v New Yorku dňa 7. januára 1916 Jozefovi Murgašovi za úspešne vykonaný bezdrôtový prenos informácií v roku 1905 medzi mestami Wilkes Barre a Scranton v USA na vzdialenosť 20 míľ (30 km). V tom čase tento vynález znamenal svetový unikát, avšak spor o jeho prvenstvo nebol jednoduchý, pretože sa o to pokúšali viacerí významní svetoví odborníci. Tak ako Marconi aj ďalší bádatelia, ako bol profesor Fessenden, ale títo nedokázali ešte v tom čase uskutočniť uspokojivý bezdrôtový prenos informácií nad zemským povrchom, pritom sa však navzájom preli o toto prvenstvo, z ktorého napokon vyšiel ako víťaz Jozef Murgaš.

Ak sa pozeráme na súčasnosť tak najdynamickejšie segmenty komunikačných služieb sú oblasti služieb Internetu a v mobilnej telefónii kde je neustály proces konvergencie hlasu a dát prostredníctvom bezdrôtových mobilných sietí. Jozefovi Murgašovi vďačíme za to, že práve on pred viac ako 100 rokmi začal tento dôležitý vývoj svojím bezdrôtovým prenosom informácií zakódovaných v ustálených telegrafných značkách a svojím bezdrôtovým prenosom hlasu viactónovou moduláciou.

Jozef Murgaš

Jozef Murgaš bol všestranný a vzdelaný človek, ktorý videl rozvoj spoločnosti a jej života široko spektrálne a z nadhľadu. Svoj život a úsilie venoval pre blaho a rozvoj spoločnosti. Nikdy nezabúdal na svoj pôvod a snažil sa vždy hľadať riešenia, ktoré v danom čase boli najvhodnejšie pre slovenský národ či už v USA alebo na Slovensku. Dielo a život Jozefa Murgaša má pre spoločnosť veľký prínos vo viacerých oblastiach :

  • historický - politický
  • umelecký - výtvarný
  • technický - komunikačný
  • cirkevný - sociálny

Prvý významnejší pamätník o živote a diele Jozefa Murgaša bol vytvorený v Pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského 19.mája 1968 v Tajove, kde boli Murgašovi vyčlenené dve izby. V roku 1981 boli expozície v Pamätnom dome zrekonštruované ale s tým, že sa vyčlenil priestor pre Hanu Gregorovú a zrušil sa priestor s expozíciami pre Murgaša. Bývalý učiteľ v Tajove Jozef Šebo zachránil expozíciu, ktorá mala ísť do bližšie neurčeného depozitára a vlastným úsilím vybudoval novú expozíciu Jozefa Murgaša v miestnosti bývalej školy v Tajove. V súčasnej dobe táto expozícia už neexistuje vzhľadom na nevyhovujúce podmienky budovy bývalej školy. A tak má Murgaš dnes v roku 2013 len skromnú expozíciu v predsieni Pamätného domu Jozefa Gregora Tajovského.

Pri spomienke na Murgašovo dielo svetového významu nemali by sme zabúdať na mená dôležitých propagátorov života a diela Jozefa Murgaša. Prvá známa kniha „Jozef Murgaš, priekopník rádiotelegrafie“ od autora Juraja Vodu, ktorá vyšla v roku 1955. Ďalším významným pokračovateľom v propagácii Murgaša bola spisovateľka Margita Valehrachová, ktorá v roku 1960 vydala knihu „Svetlá minulosti“ o troch významných slovenských osobnostiach o Jozefovi Murgašovi o Aurelovi Stodolovi a o J. M. Pezvalovi. V roku 1970 napísala životopisný román „Technik v reverende“. Medzi ďalších propagátorov diela J. Murgaša patril Jozef Šebo, učiteľ a dlhoročný lektor pamätnej izby Jozefa Murgaša v Tajove, Ľudovít Tupta, polyhistor diela Jozefa Murgaša a publicista Jozef Vranka, autor známej knihy „Z doliny prerástol hory – Jozef Murgaš, kňaz, maliar, vedec, vynálezca“ tiež autor a režisér mnohých televíznych programov, kde Stretnutie v Tajove venované hlavne Murgašovi v roku 1979 bolo veľmi priaznivo prijaté televíznymi divákmi.

Jozef Murgaš zomrel v USA vo Wilkes Barre, kde má svoj náhrobný kameň. V roku 1999 občania Tajova postavili v cintoríne v Tajove symbolický pomník Jozefa Murgaša, ktorý pripomína korene ich slávneho rodáka.