Klub - stanovy

1. Názov spoločnosti

Klub Jozefa Murgaša a J.G. Tajovského, v skratke Klub JM a JGT

2. Sídlo spoločnosti

Bratislava, Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava

3. Základné ustanovenia

Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského (ďalej len Klub JM a JGT) je záujmová, dobrovoľná, nezávislá a nepolitická organizácia – asociácia založená v zmysle zákona č.83/1990Zb.

4. Ciele a účel klubu

Klub JM a JGT nadväzuje na tradície bývalého Klubu priaznivcov J.G. Tajovského a J. Murgaša s myšlienkou viesť osvetu významu diela Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského s verejnosťou a dôležitými inštitúciami za účelom širšieho zviditeľnenia ich diela a vplyvu na rozvoj našej spoločnosti. Zvýraznenie najmä diela Jozefa Murgaša rôznymi akciami ako budovanie ďalších pamätníkov, napr. pamätné dosky, tabule, busty, sochy, podpora vydávania kníh, publikovanie článkov, organizovanie seminárov, besied sympózií, podpora propagácie v televízií, informácie do médií a podobne.

5. Činnosť klubu

5.1. Svoju činnosť klub realizuje:

 • - osvetovou činnosťou významu diela a života Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského ,
 • - publikačnou a vydavateľskou činnosťou,
 • - sprostredkovaním odbornej pomoci pri príprave a realizácii konkrétnych projektov,
 • - organizovaním tematických seminárov, konferencií a podujatí,
 • - účasťou na tematických podujatiach,
 • - propagáciou a podporou rozširovania audiovizuálnych diel na verejnosti,
 • - činnosťou súvisiacou s produkciou audiovizuálnych diel

5.2. Uvedenú činnosť klubu zabezpečujú:

predsedníctvo klubu.

6. Pôsobnosť a postavenie

Klub je samostatnou právnickou osobou. Činnosť klubu je zabezpečená z ročných členských príspevkov, mimoriadnych príspevkov, z dotácií a sponzorských darov.

7. Orgány klubu a organizačná štruktúra

Orgánmi klubu sú valné zhromaždenie a predsedníctvo.

7.1. Valné zhromaždenie klubu

7.1.1. Valné zhromaždenie tvoria všetci členovia klubu. Každý člen klubu má na valnom zhromaždení jeden hlas.

7.1.2. Riadne valné zhromaždenie sa stretáva raz do roka, zvoláva ho predseda a to najneskôr 20 pracovných dní pred termínom konania písomnou formou. Riadne valné zhromaždenie, po prerokovaní:

 • schvaľuje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov:
 • - správu predsedníctva o činnosti,
 • - správu predsedníctva o finančnom hospodárení, plán stretnutí,
 • - rozpočet, 
 • schvaľuje 2/3 väčšinou prítomných členov,
 • - na návrh predsedníctva alebo členov zmeny Stanov klubu,
 • - na návrh predsedníctva alebo členov zmeny výšky zápisného a členských príspevkov, 
 • volí 2/3 väčšinou prítomných členov:
 • - predsedníctvo klubu
 • V prípade, že takto zvolený počet členov prekračuje počet uvedený v bode 7.1.2, sú za členov predsedníctva zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov.

7.1.3. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva predseda najneskôr 10 pracovných dní pred termínom konania a to písomnou formou na podnet predsedníctva klubu alebo ak o to požiada najmenej 20 pracovných dní pred požadovaným termínom konania predsedníctvo aspoň 1/3 členov združenia. Na program rokovania valného zhromaždenia predsedníctvo zaradí návrhy členov klubu.

Ak predseda na návrh aspoň 1/3 členov klubu mimoriadne valné zhromaždenie nezvolá, majú členova právo zvolať mimoriadne valné zhromaždenie sami.

7.2. Predsedníctvo klubu

7.2.1. Predsedníctvo klubu má 7 členov. Zloženie predsedníctva:

 • - čestný predseda predseda podpredseda
 • - čestný podpredseda
 • - tajomník
 • - člen predsedníctva
 • - člen predsedníctva
 • pričom rozhodujúci hlas majú títo: predseda, podpredseda, tajomník, členovia predsedníctva.

7.2.2. Funkčné obdobie predsedníctva klubu je medzi dvomi riadnymi valnými zhromaždeniami, pokiaľ mimoriadne valné zhromaždenie nerozhoduje inak.

7.2.3. Predsedníctvo najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa konania valného zhromaždenia musí uskutočniť svoje prvé zasadanie a z členov predsedníctva zvoliť predsedu.

7.2.4. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných.

7.3. V mene klubu koná predseda a podpredseda jednotlivo.

8. Členstvo v klube

8.1. Členmi sú:

 • - členovia
 • - čestní členovia.

8.1.1. Čestným členom je fyzická osoba, ktorá sa, na základe rozhodnutia predsedníctva, významným spôsobom podieľala osvete diela JM, alebo JGT

8.2. Podmienky členstva

8.2.1. O prijatí člena, na základe jeho prihlášky rozhoduje predsedníctvo.

8.2.2. Členstvo vzniká zaplatením členského.

8.2.3. Členstvo zaniká:

 • - dobrovoľným vystúpením vyjadreným písomnou formou, ihneď po doručení predsedovi,
 • - nezaplatením členského príspevku ani po opakovanom písomnom upozornení,
 • - vylúčením z dôvodu činnosti, ktorá je preukázateľne v rozpore so stanovami klubu.

8.2.4. O vylúčení člena rozhoduje valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov.

9. Práva členov

Členovia majú právo:

 • - hlasovať o všetkých záležitostiach dotýkajúcich sa klubu, zúčastňovať sa na činnosti klubu,
 • - ostávať všetky pracovné dokumenty a zápisy z rokovaní,

10.Povinnosti členov

Členovia klubu sú povinní:

 • - plniť si povinnosti vyplývajúce z úloh klubu podporovať záujmy klubu
 • - riadiť sa uzneseniami klubu
 • - platiť členské príspevky v predpísanej výške a termínoch.

11.Finančné zdroje a hospodárenie

11.1. Finančné zdroje

11.1.1. Finančné zdroje tvoria: ročné členské poplatky, mimoriadne členské príspevky, dotácie, dary a príspevky od osôb a organizácií.

11.1.2. V roku nadobudnutia členstva sa platí len členské. Pri zmene výšky členského sa zmena uplatňuje od kalendárneho roku nasledujúceho po roku uskutočnenej zmeny.

11.1.3. Ročné členské poplatky sa platia v prvom štvrťroku kalendárneho roka na účet klubu v peňažnom ústave.

11.1.4. Pri zániku členstva sa nevracia členský príspevok.

11.2. Hospodárenie

Hospodárenie sa bude vykonávať na základe schváleného rozpočtu. Právo disponovať finančnými prostriedkami majú iba osoby poverené predsedníctvom.

12.Členské

Ročný členský príspevok sa člení takto :

 • - 12.1. osoby, ktoré nemajú príjem so zárobkovej činnosti (S) – 10,- EUR
 • - 12.2. zárobkovo činné osoby (SO) – 30,- EUR
 • - 12.3. neziskové organizácie (NO) – 100,- EUR
 • - 12.4. právnické osoby /spoločnosti/ (PO) – 300,- EUR

13.Dozorná komisia

Dozornú komisiu tvoria traja členovia. Dozorná komisia bude kontrolovať a schvaľovať hospodárenie klubu. Členovia dozornej komisie sú volení na riadnom valnom zhromaždení Klubu.

14.Zánik klubu

Klub zaniká :

- dobrovoľným rozpustením na základe rozhodnutia dvojtretinovej väčšiny prítomných účastníkov valného zhromaždenia,
- zrušením v zmysle zákona.

Schválené Valným zhromaždením Klubu JM a JGT dňa 17.10.2013

V Bratislave 17.10.2013


Registrácia vykonaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 19.7.2013, č. spisu VUS/1-900/9 -41869