Klub Predsedníctvo Prof. Blanka Kolibiarová

Prof. RNDr. Blanka Kolibiarová, CSc., rod. Leederová
čestný predseda


sa narodila v roku 1924 v Banskej Bystrici. Ján Murgaš, brat reverenda Jozefa Murgaša, bol jej starý otec. Po skončení štúdia matematiky a fyziky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1950 nastúpila na Katedru matematiky Slovenskej vysokej školy technickej k akademikovi Jurovi Hroncovi. Na Vysokej škole technickej v Bratislave (dnes Slovenská technická univerzita v Bratislave) pôsobila až do roku 1990. Dlhé roky viedla Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty, ktorá sa aj jej pričinením zaradila medzi najlepšie katedry matematiky na technických univerzitách na Slovensku, kam podnes patrí. Ako prvá žena na Slovensku získala v roku 1982 titul vysokoškolský profesor v odbore matematika.

Získala viacero ocenení: čestný titul Zaslúžilý učiteľ (1984), Zlatá medaila SVŠT (1984), Medaila Jána Amosa Komenského za celoživotné dielo (1989), Medaila STU (2004). Ďalšie medaily a ocenenia od SVŠT, Ministerstva školstva, Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF); naposledy v r. 2012 pri príležitosti 150. Výročia vzniku JSMF jej bolo udelené Čestné uznanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.Vedecky pracovala v oblasti algebry v teórii pologrúp. Viedla tiež celoštátnu výskumnú úlohu zameranú na vyučovanie matematiky na vysokých školách – zamerala sa hlavne na používanie matematiky v odborných disciplínach stavebných fakúlt. Jej vedecké a výskumné výsledky mali ohlas doma i v zahraničí.

S manželom Milanom má dve deti, Milana a Danicu. (Prof. Milan Kolibiar, DrSc. bol významný slovenský matematik.)

Zomrela dňa 2.1.2018 vo veku 93 rokov v Bratislave.