Klub - ciele a história vzniku

Ciele vzniku

Klub Jozefa Murgaša a J.G.Tajovského (ďalej len Klub JM a JGT) v Bratislave, je asociácia, ktorá ako právnický subjekt vo forme občianskeho združenia vykonáva osvetu diela tajovských rodákov svetového významu Jozefa Murgaša a J.G.Tajovského.
Cieľom Klubu JM a JGT je zvýraznenie diela Jozefa Murgaša a J.G.Tajovského rôznymi akciami ako budovanie ďalších pamätníkov, napr. pamätné dosky, tabule, busty, sochy, podpora vydávania kníh, publikovanie článkov, semináre, besedy, sympózia, informácie do médií a podobne.
Asociácia má za cieľ priblížiť najmä dielo Jozefa Murgaša aj mladej generácii v prostredí kde dnešná mládež prežíva spoločenské dianie najviac a najefektívnejšie na internete a na sociálnych sieťach.


História vzniku

Zakladateľom Klubu J. G. Tajovského a Jozefa Murgaša bol vyše 20.rokmi Július Murgaš, ktorý bol aj jeho dlhoročným tajomníkom a hlavným iniciátorom aktivít klubu. Aktivity klubu sa zameriavali na pripomínanie si výročí narodení, úmrtí a významných udalostí v živote tajovských velikánov aktivitami ako boli spomienkové slávnosti spojené s divadelnými predstaveniami J. G. Tajovského, výstavkami, odhalením pamätnej tabule Jozefovi Murgašovi v Bratislave a pokusmi o získanie štátneho vyznamenania in memoriam Jozefovi Murgašovi. Bol to aj návrh na pomenovanie bratislavského mosta menom Jozefa Murgaša. Na poslednej rozlúčke s Júliusom Murgašom, ktorý umrel v máji 2013, sa s ním dôstojne rozlúčili bývalí členovia klubu.
Predtým klub nemal žiadnu právnu subjektivitu a bolo veľmi obtiažne získavať priamou cestou sponzoring na aktivity klubu, medializáciu, či podporu ich diel a významu vplyvu ich diela na dnešnú spoločnosť. Preto sme sa rozhodli obnoviť činnosť klubu s novým štatútom a s novými podmienkami s cieľom dosiahnuť vyššiu efektivitu a záber činnosti klubu na osvetu. Ďalej podporiť medializáciu ich diel, najmä diela Jozefa Murgaša, ktorý je verejnosti menej známy a to najmä v rozhlase, televízií, médiách a spoločenskými akciami pri rôznych významných výročiach oboch velikánov. Chceli by sme sa priblížiť aj mladej generácii a preto by sme chceli spopularizovať a sprístupniť najmä dielo Jozefa Murgaša tam, kde dnešná mládež prežíva svoje spoločenské dianie najviac a najefektívnejšie, na internete a na sociálnych sieťach.