Klub - plán činnosti

Plán činnosti Klubu JM a JGT

 

 

Plán činnosti v r.2020

 

 1. Výber členského.
 2. Aktualizácia web stránky klubu jozefmurgas.sk a stránky na soc.sieti Facebook
 3. Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v médiách.
 4. Podpora ceny Jozefa Murgaša v súčinnosti s MDV SR a SES.
 5. Pripraviť akciu (seminár, akadémiu ) z príležitosti 80. výročia úmrtia († 20.5.1940) Jozefa Gregora Tajvského v súčinnosti s obcou Tajov  .
 6. Aktívna podpora pri propagácii filmu pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov  “Rande v éteri” o diele Jozefa Murgaša na základe licencie CVTI SR.
 7. Obhajoba diela Jozefa Murgaša v mediách voči tzv. trollom, ktorí chcú znehodnotiť historický význam diela a patentov J. Murgaša v oblasti vývoja rádtiotelegrafie a pri vzniku bezdrôtových prenosov.
 8. Pokračovať v zbere dát vo forme autentitckých faktov o diele Jozefa Murgaša z podkladov nadšencov jeho diela, odkazov a prác študentov o diele Jozefa Murgaša.
 9. Udržovať, resp.nabádať vlastníkov pamätných miest J. Murgaša v Bratislave, aby boli v udržateľnom stave a vyzerali primerane účelu, pre ktorý boli vytvorené.

Plán činnosti v r.2019

 • Aktualizácia web stránky klubu jozefmurgas.sk a stránky na soc.sieti Facebook
 • Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v médiách.
 • Pripraviť akciu (seminár, akadémiu ) na podporu 90. výročia úmrtia († 11.5.1929) Jozefa Murgaša  v súčinnosti s doteraz osvedčenými partnermi  SPŠ J. Murgaša v B.Bystrici, s obcou Tajov a  s CVTI SR. Predpokladný program : ukážky nových modelov vynálezov J.Murgaša, ktoré vytvoril PaedDr. Horník, prednáška, premietanie filmu “Rande v éteri”, beseda.
 • Aktívna podpora pri propagácii filmu pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov  “Rande v éteri” o diele Jozefa Murgaša na základe licencie CVTI SR.
 • Obhajoba diela Jozefa Murgaša v mediách voči tzv. trollom, ktorí chcú znehodnotiť historický význam diela a patentov J. Murgaša v oblasti vývoja rádtiotelegrafie a pri vzniku bezdrôtových prenosov.
 • Pokračovať v zbere dát vo forme autentických faktov o diele Jozefa Murgaša z podkladov nadšencov jeho diela, odkazov a prác študentov o diele Jozefa Murgaša.
 • Udržovať, resp.nabádať vlastníkov pamätných miest J. Murgaša v Bratislave, aby boli v udržateľnom stave a vyzerali primerane účelu, pre ktorý boli vytvorené. Príležitostne dať k týmto pamatníkom kvety alebo vence.
 • Poporiť akúkoľvek aktivitu, ktorá by si súvisela s dielom a životom J.G. Tajovského.

Plán činnosti v r.2018

 

 1. Aktualizácia web stránky klubu jozefmurgas.sk a stránky na soc.sieti Facebook
 2. Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v médiách.
 3. Udržovať, resp.nabádať vlastníkov pamätných miest J. Murgaša v Bratislave, aby boli v udržateľnom stave a vyzerali primerane účelu, pre ktorý boli vytvorené.
 4. Akcia na podporu diela Jozefa Murgaša, prípadne na podporu oboch významných rodákov
 5. Aktualizácia výstavy Wireless World – Jozef Murgaš v jej  trvalom umiestnení v Tajove  
 6. Vytvoriť iniciatívu na začlenenie inžinierskej ceny do ceny Jozefa Murgaša a stať sa partnerom tejto súťaže pre MDV SR, SES, CTF
 7. Vytvoriť knihu autentitckých faktov o diele Jozefa Murgaša z podkladov nadšencov jeho diela, odkazov a prác študentov o diele Jozefa Murgaša
 8. Aktívna podpora tvorby filmu o diele Jozefa Murgaša zameraného na osvetu mládeže


Plán činnosti v r.2017

 1. Vytvorenie novej web stránky klubu www.jozefmurgas.sk
 2. Zmena sídla hostingu a prevádzky web stránky
 3. Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v médiách
 4. Distribúcia brožúrky v slovensko/anglickej verzii Wireless World – Jozef Murgaš v súčinnosti s CVTI SR, MZV SR a ďalšími subjektami
 5. Pokračovanie výstavy Wireless World – Jozef Murgaš na ďalších miestach a následne jej trvalé umiestnenie v Tajove podľa dispozícií obce

Plán činnosti v r.2016

 1. Výstava Wireless World -Jozef Murgaš na Gymnáziu v Žiline , Varšavská cesta 1 v termíne od 11.1.2016 do 12.2016
 2. Výstava Wireless World -Jozef Murgaš na Obecnom úrade v Tajove v termíne od 13.2.2016 do 11.3.2016
 3. Výstava Wireless World -Jozef Murgaš na Strednej odbornej škole informačných technológií v Bratislave, Hlinická 1 v termíne od 1.5.2016 do 30.6.2016
 4. Výstava Wireless World -Jozef Murgaš na medzinárodnej konferencii organizovanej Európskou úniou pod názvom „DIGITAL ASSEMBLY“ v Slovenskom národnom divadle v dňoch 28. a 29.9.2016 v Bratislave
 5. Výstava Wireless World -Jozef Murgaš na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, katedra techniky a informačných technológií v termíne od 7.11.2016 do 18.11.2016
 6. Aktualizácia web stránky

Plán činnosti v r.2015

 1. Zakúpenie kníh Jozefa Vranku “JM – Z doliny prerástol hory” pre víťazov kvízu z výstavy
 2. Aktualizácia web stránky klubu
 3. Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v médiách.
 4. Vytvorenie anglickej verzie výstavy Wireless World – Jozef Murgaš v súčinnosti s CTF
 5. Výstavba modelov Murgašových veží v jeho rodnej obci Tajov a ich slávnostné odhalenie v Parku Jozefa Murgaša v Tajove dňa 20.11.2015
 6. Pokračovanie výstavy Wireless World – Jozef Murgaš na ďalších miestach (Banská Bystrica, Bratislava, Žilina)
 7. Príprava a súčinnosť pri výstavbe pomníka Jozefa Murgaša pred rektorátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Vazovovej ulici
 8. Slávnostné odhalenie pomníka Jozefa Murgaša pred rektorátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na Vazovovej ulici
 9. Podpora animovaného filmu o vynálezoch v rádiotelegrafii a rádia

Plán činnosti v r.2013 -2014

 1. Ustanovujúce VZ pre vznik Klubu
 2. Vytvorenie nového štatútu Klubu ako občianskeho združenia
 3. Registrácia stanov Klubu na MV SR
 4. Registrácia Klubu na Daňovom úrade IČO, DIČ
 5. Zavedenie zjednodušenej účtovnej agendy Klubu /kvôli IČO, DIČ/
 6. Zriadenie bankového účtu Klubu na základe registrácie
 7. Výber členského
 8. Zriadenie web stránky klubu
 9. Kooperácia s OÚ Tajov na príprave 150. výročia narodenia Jozefa Murgaša v obodbí 2013 – 2014
 10. Podanie žiadosti prezidentovi SR o udelenie štátneho vyznamenania in memoriam Jozefovi Murgašovi v období 2013 -2014
 11. Podpora realizácie polohraného filmu o živote a diele Jozefa Murgaša v súčinosti s RTVS v období 2013 -2014
 12. Podpora propagácie diela Jozefa Murgaša v televízii.
 13. Medializácia činnosti Klubu a aktivít súvisiacich s dielom a životom Jozefa Murgaša.