Klub-Predsedníctvo-Ing. Ján Šebo

Ing. Ján Šebo
predseda


Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1974 na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave v odbore telekomunikačná technika. V rokoch 1987 až 89 absolvoval na SVŠT Bratislava ÚVT postgraduálne štúdium “Terminálové a počítačové siete“. V rokoch 1974 až 1990 pracoval v štátnom projektovom ústave spojov Spojprojekt Bratislava, V tomto ústave postupne zastával funkcie projektanta, hlavného projektanta a vedúceho oddelenia. V rokoch 1990 – 94 bol zamestnaný v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde zastával funkciu technického riaditeľa verejnej dátovej siete EuroTel. Od roku 1994 pracuje ako riaditeľ súkromnej telekomunikačnej spoločnosti TelTemp so zameraním na projektovanie a inžiniersku činnosť v oblasti telekomunikačných sietí. V roku 1996 absolvoval postgraduálne štúdium “East/West Enterprise Exchange” na York University v Toronte. Je autorom viacerých článkov z oblasti telekomunikačnej techniky, ktoré boli uverejnené prevažne v časopise Telekomunikácie a zborníkoch rôznych seminárov. Od roku 1996 je predsedom Združenia ATM SR, neskôr Fórum pre komunikačné technológie. V rokoch 1999 až 2001 bol členom redakčnej rady odborného časopisu Telekomunikácie a podnikanie. V rokoch 2005 -2014 spracoval rôzne štúdie pre Ministerstvo dopravy a telekomunikácií SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo školstva. Od roku 2008 do r. 2015 zúčastnil sa na spracovaní štúdií verejnej správy pre Úrad Vlády SR v súčinnosti s Ministerstvom financií SR v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti OPIS “Zvýšenie širokopásmového prístupu na Internet” z fondov EÚ. V roku 2016 pracoval ako expert pre EÚ v príprave procesu dotácií pre vysokorýchlostný internet v ČR. Je zakladajúcim členom asociácie Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského.