Klub-Predsedníctvo-Prof. Ivan Baroňák

Prof. Ing.Ivan Baroňák, PhD.
člen predsedníctva

Narodil sa v Žiline v roku 1955. V roku 1980 ukončil štúdium na FEI STU v Bratislave (predtým EF SVŠT) v odbore rádioelektronika. Od roku 1980 pracuje nepretržite na FEI STU v Bratislave dodnes. V súčasnosti pracuje ako profesor na Ústave multimediálnych informačno–komunikačných technológií FEI STU v Bratislave. Vedecky, profesionálne a pedagogicky sa orientuje na problematiku prepojovacích telekomunikačných systémov, telekomunikačný manažment (TMN),  IP Multimedia Subsystem (IMS), VoIP, kvalitu služby (QoS), Long Term Evolution (LTE), protokoly v telekomunikačných sieťach, modelovanie a optimalizácia telekomunikačných systémov a sietí. V súčasnosti prednáša predmety bakalárskeho a inžinierskeho štúdia ako: Spojovanie systémy, siete a služby, Multimediálne telekomunikačné siete a služby, Neverejné telekomunikačné systémy, siete a služby, NGN siete, protokoly a rozhrania. Úspešne vyškolil 11 študentov PhD., 115 diplomantov, 87 bakalárov, 56 študentov vo ŠVOČ. Viedol celkovo 37 vedeckých a vedecko-technických projektov, vytvoril projektovo 69 vedeckých a technických štúdií pre prax, vytvoril 48 expertných analýz pre ústredné orgány štátnej správy (MPSVaR, MS SR, MO SR, MF SR, MV SR, ÚDR SR, Armáda SR, Ministerstvo dopravy a spojov CŠFR a pod). Vytvoril Centrum excelentnosti SMART (v časti IMS na FEI STU) a ÚVP na FEI STU (v časti telekomunikácie – LTE). Získal štyri Národné ocenenia za riešenie vedeckých a vedecko technických projektov (... Vedecký tím roku 2006). Je autorom a spoluautorom 3 monografií, 152 vedeckých článkov vo vedeckých časopisoch, 153 vedeckých článkov z vedeckých konferencií a 31 kapitol z knižných publikácií.